BISSE.FI KÄYTTÖEHDOT

Päivitetty: 1. elokuuta 2021

Yleistä

Bisse.fi on RNN Group OY:n (Y-tunnus 3091611-6) tarjoama palvelu. Tässä asiakirjassa alla olevia käyttöehtoja varten Bisse.fi kutsutaan Palveluntarjoajaksi. Kaikki alla olevat ehdot liittyvät erityisesti Bisse.fi:n palveluihin. Tässä asiakirjassa on Bisse.fi:n (”Palveluntarjoaja”) käyttöehtoja (”Palvelun ehdot”) liittyen kevytyrittäjille tarkoitetun laskutuspalvelun (”Laskutuspalvelu”) käyttöön, jonka Palveluntarjoaja tarjoaa (”Palvelu”). Palvelun ehdot määrittelevät ehdot, oikeudet ja velvollisuudet seuraavien osapuolten välillä: Palveluntarjoaja – Bisse.fi ja Palvelun käyttäjä (”Palvelun käyttäjä”).

Sopimuksen perustaminen ja muutokset osapuolten välillä

Sopimus osapuolten välillä syntyy, kun Palvelun käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi ja hyväksyy Palvelun ehdot. Rekisteröitymisen yhteydessä Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palvelun ehtoja sekä muita siihen liittyviä ehtoja, säännöksiä ja ohjeita. Palvelun käyttäjä vakuuttaa, että hän on lukenut ja hyväksynyt Palvelun ehdot ennen rekisteröitymistä Bisse.fi:hin ja Palvelun käyttöä. Hyväksymällä Palvelun ehdot Palvelun käyttäjä vakuuttaa, ettei hänellä ole tietoa mistään esteistä, jotka voisivat estää häntä käyttämästä palvelua. Palveluntarjoajalla on oikeus päättää, kuka hyväksytään Palvelun käyttäjäksi, ja sillä on oikeus evätä oikeus Palvelun käyttöön. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelua tai muokata Palvelun ehtoja viranomaisten pyyntöjen ja määräysten mukaisesti ja/tai Palveluntarjoajan päätöksestä/tarpeesta. Palvelun ehtoihin tehdyt muutokset astuvat voimaan, kun Palvelun käyttäjälle on ilmoitettu niistä. Jatkamalla Palvelun käyttöä saatuaan ilmoituksen Palvelun ehtojen muutoksista Palvelun käyttäjä hyväksyy päivitetyt Palvelun ehdot. Palvelun käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua Palvelun ehtojen mukaisesti, mukaan lukien sen päivitetyt versiot, ja noudattaen soveltuvaa lainsäädäntöä ja hyvää käytäntöä. Palvelua tarjotessaan Palveluntarjoaja voi tarjota lisäpalveluita, joille saattaa olla sovellettavissa erilliset Palvelun ehdot.

Sopimussuhde osapuolten välillä

Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän välinen sopimus kattaa Palvelun käyttäjän suorittaman työn laskutuksen. Palvelun käyttäjä ei ole Palveluntarjoajan alainen eikä työskentele Palveluntarjoajan ohjauksessa. Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän välinen sopimussuhde ei kuulu Suomen Työsopimuslain (2001:55, 1 §) piiriin, eli se ei ole luonteeltaan työsopimusta eikä kuulu työntekijän eläkelainsäädännön piiriin, joten osapuolten välille ei muodostu työsuhdetta, ellei siitä ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti. Palvelun käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että suoritetun työn luonteen mukaiset työturvallisuussäädökset, työaikalainsäädäntö ja muut sovellettavat lait ja määräykset noudatetaan työn suorittamisen aikana. Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta edustaa Palveluntarjoajaa eikä tehdä minkäänlaisia sopimuksia tai sitoumuksia Palveluntarjoajan nimissä, eikä siirtää oikeuksia kolmansille osapuolille.

Palvelun käyttäjän sopimussuhteet hänen toimeksiantajiensa kanssa

Palvelun käyttäjän tulee itse etsiä työ (”Toimeksianto(ja)”) ja sopia suoraan toimeksiannon suorittamiseksi Palvelun käyttäjän palkkaavan osapuolen (”Toimeksiantaja”) kanssa toimeksiannon palkkiosta ja muista ehdoista. Palvelun ehtojen tarkoituksiin Palvelun käyttäjä ja Toimeksiantaja voidaan yhdessä kutsua ”Toimeksiannon Osapuoliksi”. Palveluntarjoaja ei ole osapuoli toimeksiannon suhteen solmittavassa sopimuksessa. Palvelun käyttäjä on vastuussa Toimeksiantajalle kaikista toimeksiantoon liittyvistä velvoitteista, sopimuksista, sitoumuksista ja velvollisuuksista, mukaan lukien kaikki suoritetut työt, viivästykset ja/tai virheet. Palveluntarjoajan ei tarvitse arvioida Palvelun käyttäjän toiminnan, toimeksiantojen tai laskutuksen kannattavuutta, laillisuutta tai tarkkuutta, eikä ole niistä vastuussa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään riidoista Palvelun käyttäjän ja hänen Toimeksiantajiensa välillä eikä ole velvollinen osallistumaan niihin liittyviin menettelyihin. Palveluntarjoajan tarjoamaa palvelua ei voi käyttää, jos Palvelun käyttäjän ja Toimeksiantajan välillä on työsopimuslakiin perustuva työsuhde tai jos tällainen suhde syntyisi heidän välilleen. Palvelun käyttäjän vastuulla on ilmoittaa Toimeksiantajalle Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän välisestä sopimussuhteesta ja siihen liittyvistä ehdoista. Palvelun käyttäjän tulee laskea työnsä hinnoittelu toimeksiannon suorittamiseksi Palvelun käyttäjän ja Toimeksiantajan välillä ottaen huomioon, että Palveluntarjoaja ei ole Palvelun käyttäjän työnantaja, ja että Palvelun käyttäjälle voi aiheutua muita kustannuksia, esim. mahdollinen pakollinen eläkevakuutus (YEL).

Laskutuspalvelun käyttäjät. Yleiset ehdot

Laskutuspalvelu on tarkoitettu yksilöille, joilla ei ole liiketoimintatunnusta (Y-tunnus) – niin sanotuille kevytyrittäjille. Palvelun käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua vain omien toimeksiantojensa laskuttamiseen, mukaan lukien kilometrikorvaukset ja päivärahat, jotka liittyvät suoraan työn suorittamiseen, ellei toimeksiannon osapuolet ole toisin sopineet. Toimeksiannon osapuolet voivat erikseen sopia tarvittavien materiaalien tai vuokralaitteiden hankkimisesta Palvelun käyttäjän toimeksiannon suorittamista varten. Palveluntarjoaja voi sisällyttää tällaiset erät laskuun laskuttaessaan toimeksiantajaa, mikäli Palvelun käyttäjä toimittaa tiedot tarkasti eivätkä ne ole ristiriidassa sovellettavien lakien, määräysten tai yleisten käytäntöjen kanssa. Palvelun käyttäjällä ei ole työllistämisvelvollisuutta Palveluntarjoajalle, eikä velvollisuutta käyttää Palvelua kaikissa hänen toimeksiannoissaan. Sopimussuhde Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän välillä on voimassa ja tehokas vain niissä toimeksiannoissa, jotka suoritetaan ja laskutetaan käyttäen Palvelua. Palveluntarjoaja laskuttaa vain ne toimeksiannot, jotka Palvelun käyttäjä pyytää Palveluntarjoajaa laskuttamaan käyttäen Palveluntarjoajan verkossa tarjoamaa määriteltyä lomaketta.

Laskutusmenettelyt

Palveluntarjoaja laskuttaa Palvelun käyttäjän toimeksiantajaa Palvelun käyttäjän ja toimeksiantajan välillä sovitusta laskusummasta käyttäen Palveluntarjoajan pankkitiliä ja alv-numeroa. Palveluntarjoaja on vastuussa arvonlisäveron (ALV) keräämisestä, raportoinnista ja maksamisesta Verohallinnolle laskutuksen perusteella. Sovellettava ALV-määrä on lisättävä laskutettavaan summaan, kun lasku lähetetään Palvelun käyttäjän toimeksiantajalle.

Palkan maksaminen

Kun toimeksiantaja on maksanut laskun ja laskun summa on vastaanotettu Palveluntarjoajan pankkitilille, Palveluntarjoaja vähentää palvelumaksun, tarvittaessa pakolliset terveysvakuutusmaksut (liittyen YEL:iin), pidättää ja vähentää kaikki vaaditut verot Palvelun käyttäjän verokortin mukaan sekä pidättää ja vähentää sovellettavan ALV:n. Jos verokorttia tai muuta pakollista tietoa puuttuu, pidätetään 60 % ennakonpidätysvero. Vähennysten jälkeen jäljelle jäävä summa on Palvelun käyttäjän nettopalkka, joka maksetaan viipymättä, mutta yleensä kolmen (3) arkipäivän kuluessa (suomalaispankkien normaali käytäntö) siitä, kun toimeksiantajan maksu on saapunut Palveluntarjoajan pankkitilille. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa viivästyksistä, jotka johtuvat pankkien maksujen käsittelyn häiriöistä. Palveluntarjoaja on vastuussa palkanmaksuun liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista, kuten palkkalaskelmien laatimisesta ja ilmoitusten tekemisestä Tulorekisteriin. Palvelun käyttäjän on ilmoitettava Palveluntarjoajalle, onko hänen otettava itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan henkilön eläkevakuutus (YEL) hallitakseen sosiaalivakuutusmaksun maksuvelvollisuutta. YEL-tilanteeseen liittyvät muutokset on ilmoitettava viipymättä Palveluntarjoajalle. Palvelun käyttäjä on vastuussa virheellisten tietojen aiheuttamista liian suurista tai pienistä vähennyksistä ja siitä aiheutuvista lisämaksuista ja kustannuksista, ja Palveluntarjoajalla on oikeus periä maksamattomat maksut takaisin. Laskutetuista kilometrikorvauksista ja päivärahoista vähennetään vain Palvelun käytöstä perittävä palvelumaksu olettaen, että kilometrikorvaukset ja päivärahat eivät ylitä Verohallinnon ajoittain asettamia ja muuttamia enimmäismääriä.

Palvelumaksu ja lisämaksut

Palveluntarjoajan palvelumaksu prosenttiosuus laskun summasta voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Laskun summa sovitaan Palvelun käyttäjän ja hänen toimeksiantajansa välillä ja se liittyy suoritettuun toimeksiantoon. Palkanmaksun yhteydessä palvelumaksu ja tarvittavat lisämaksut ja verot vähennetään kertyneestä maksusta. Tarvittaessa ALV voidaan lisätä laskun summaan. Jos Palvelun käyttäjä on YEL-vastuussa, Palveluntarjoaja vähentää lisäksi pakollisen terveydenhuoltomaksun Palveluntarjoajan tilille saadusta maksusta ennen kuin jäljellä oleva summa siirretään Palvelun käyttäjän tilille.

Palvelun saatavuus

Palvelu on käytettävissä Palveluntarjoajan palvelimella. Palveluntarjoaja pyrkii toimimaan johdonmukaisesti varmistaakseen, että Palvelu on saatavilla ilman keskeytyksiä, mutta ei ole vastuussa Palvelun saatavuuden keskeytyksistä. Kohtuullisin perustein Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa Palvelun tarjoaminen osittain tai kokonaan. Palvelun käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle havaitsemistaan katkoksista tai virheistä Palvelun toiminnassa.

Henkilötietojen suojaaminen ja tiedon käyttö

Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään kaikki Palvelun käyttäjään liittyvät tiedot, jotka tulee pitää luottamuksellisina, luottamuksellisina. Tämä velvoite jatkuu osapuolten välisen sopimuksen päättymisen jälkeen. Palveluntarjoaja käsittelee ja hallinnoi (soveltuvissa tapauksissa) kaikkia Palvelun kautta saatuja henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja tietosuojakäytännön mukaisesti. Palvelun käyttäjä antaa suostumuksensa hänen Palvelua käyttäessään toimittamiensa henkilötietojen käsittelyyn. Suostumus on voimassa tapauksissa, joissa tietoja käytetään Palvelun, lisäpalvelujen tarjoamiseen ja muissa sovellettavan lain tai säännöksen edellyttämissä tapauksissa. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa tietojen paikkansapitävyys, poistaa ja muokata tietoja sekä käyttää tietoja Palvelun edelleen kehittämisessä, viestinnässä ja markkinoinnissa, mukaan lukien kohdennettu viestintä ja/tai markkinointi Palvelun käyttäjälle. Palvelun käyttäjä hyväksyy, että hän on perehtynyt Palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöön ja antaa nimenomaisesti suostumuksensa Palvelun käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn kaikissa (automaattisissa) käsittelyissä, jotka ovat tarpeen Palvelun ja lisäpalvelujen käytön ja kehittämisen kannalta. Henkilötietojen käsittely ehtoja sovelletaan Palvelun käyttäjään rekisterinpitäjänä ja Palveluntarjoajaan tietojenkäsittelijänä. Palvelun käyttäjä hyväksyy, että hän on perehtynyt tietojen käsittelyn ehtoihin ja hyväksyy ehdot ennen Palvelun käyttöä.

Valtuutukset

Palvelun käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle kaikki tarvittavat valtuutukset, jotka ovat tarpeen Palveluntarjoajan toimesta Palvelun ja siihen liittyvien lisäpalvelujen tarjoamiseksi.

Loppusäännökset

Kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, jotka liittyvät Palveluun ja sen sisältöön, tietoihin ja materiaaleihin sekä kauppanimiin, kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palvelun käyttäjän Palvelun käytön yhteydessä toimittamaan tietoon liittyvät immateriaalioikeudet pysyvät Palvelun käyttäjällä, ja Palveluntarjoaja ei käytä tätä tietoa muihin tarkoituksiin kuin Palvelun tarjoamiseen liittyviin. Palvelun käyttäjän tulee suhtautua suurella varovaisuudella Palveluun liittyviin käyttäjätunnuksiinsa ja salasanoihinsa eikä paljastaa niitä aiheettomasti. Palvelun käyttäjä on vastuussa kaikista toimista Palvelua käyttäessään hänen käyttäjätunnuksellaan, mukaan lukien henkilötiedot ja muut hänen käyttäjätunnuksellaan syötetyt tiedot. Syöttäessään tietoja Palvelun käyttöä varten Palvelun käyttäjän tulee varmistaa, ettei kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia ole loukattu ja/tai että hänen toimintansa ei ole muutoin lainvastaista. Palveluntarjoaja ilmoittaa asianomaisille viranomaisille mahdollisista epäillyistä väärinkäytöksistä ja informoi asianomaisia viranomaisia mahdollisesta rikollisesta toiminnasta Palvelun käyttäjien toimesta Palvelua käytettäessä. Bisse.fi:n tarjoamia palveluita säätelevät Suomen lait. Palvelun ehtojen tai Palvelun käytöstä aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli sovintoon ei päästä, riidan ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.